Αρχική / Tag Archives: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Tag Archives: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με έως και 7.999,92 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. η ενοικίαση του καλαθοφόρου οχήματος για το ψέκασμα και κλάδεμα ψηλών δέντρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκειµένου ο ∆ήµος Ρεθύµνης να προβεί σε εργασία ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΤΩΝ ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, προϋπολογισµού 7.999,92 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε την Τεχνική …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize