Breaking News
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí åêäÞëùóç óôéò ÓôÞëåò ôïõ Ïëõìðßïõ Äéüò, üðïõ ôéìÞèçêáí ðñïóùðéêüôçôåò ôùí Ðïíôßùí êáé ôùí Áñìåíßùí, ôï ÓÜââáôï 21 ÌáÀïõ 2016. Ôéò åêäçëþóåéò ìíÞìçò "Èõìüìáóôå - Ôéìïýìå - Óõíå÷ßæïõìå " ãéá ôç ãåíïêôïíßá ôùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ êáé ôùí Áñìåíßùí äéïñãÜíùóå ôï õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¶ìõíáò. Åðß äåêáåôßåò ïé Ðüíôéïé áãùíßæïíôáé ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ìíÞìçò ôùí èõìÜôùí, ìå ôçí áíáãíþñéóç ôçò ãåíïêôïíßáò áðü ôçí Ôïõñêßá. Ç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí áíáãíþñéóå ôç ãåíïêôïíßá ôï 1994 êáé øÞöéóå ôçí áíáêÞñõîç ôçò 19çò ÌáÀïõ ùò "ÇìÝñá ÌíÞìçò ãéá ôç Ãåíïêôïíßá ôùí ÅëëÞíùí óôï Ìéêñáóéáôéêü Ðüíôï". (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Ποια ήταν η «Αννούλα του χιονιά» που τραγούδησε ο Αντώνης Καλογιάννης

Στις 9 Δεκεμβρίου γιορτάζει η Άννα και η ονομαστική αυτή εορτή έχει συνδεθεί με το τραγούδι «Αχ Αννούλα του χιονιά», που ερμήνευσε με τη μοναδική φωνή του ο Αντώνης Καλογιάννης.

Τους στίχους του τραγουδιού έγραψε το 1984 ο Σαράντης Αλιβιζάτος -τη μουσική ο Μάριος Τόκας- και αφορούσαν μια κοπέλα που είχε γνωρίσει και ερωτευτεί στους Ιεχωβάδες. Το 2018, σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό Music Heaven, ο στιχουργός αποκάλυψε τις ιστορίες πολλών τραγουδιών του, ανάμεσά τους και της Αννούλας του χιονιά.

«Εγώ έψαχνα τότε τα “θρησκευτικά” μου. Είχα βρεθεί στους Ιεχωβάδες με κάποια Άννα. Στο δίσκο “Ξημερώνει” (1980), η Χαρούλα τραγούδησε το “Δεν Είδες” σε στίχους δικούς μου. Αυτό είχε δημοσιευθεί στα Επίκαιρα σαν ποίημα: “Δεν είδες τα δάκρυά μου/ίσως φταίω εγώ που τα ‘κρυψα/Δεν άκουσες, δεν άκουσες τα λόγια μου/ίσως φταίω εγώ που τα ψιθύρισα/Στα μάτια μου όμως δεν διάβασες τίποτα;”». Μπήκε από τον Αντώνη Βαρδή η μουσική και η λέξη “ποτέ” (“Δεν είδες ποτέ τα δάκρυά μου”)» είχε πει.

«Είχα δώσει στη Χαρούλα κάποια ποιητικά τετράδια και μου ζήτησε, βλέποντας το πρώτο τετράστιχο, να της βάλω ένα κουπλέ ακόμη. Το έφτιαξα, αλλά εκείνη την εποχή εγώ βρισκόμουνα με μία Άννα, η οποία έγραφε κι αυτή ποιήματα κι είχε αντιγράψει από τα Επίκαιρα το “Δεν είδες τα δάκρυά μου”. Και της λέω: “Αυτό πού το βρήκες;”. Και μου λέει: “Εγώ το έγραψα!”» πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Εκείνη την ώρα έπαθα λίγο την πλάκα μου. Είδα πόσο το αγαπούσε και σιώπησα. Μετά έφυγα από τους Ιεχωβάδες κι έτσι βγήκε το “Αχ Αννούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου”. Μετά δεν μιλήσαμε με την Άννα και δεν ήξερε ότι το έγραψα γι’ αυτήν. Δεν ήθελα, γιατί θα ντρεπότανε».

Αννούλα του χιονιά - Αντώνης Καλογιάννης
Watch this video on YouTube.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize