Breaking News
Ï åðéêåöáëÞò ôïõ Ëéâõêïý Åèíéêïý Óôñáôïý (LNA), ×áëßöá ×áöôÜñ (Ä), êáôÜ ôçí ÜöéîÞ ôïõ ãéá ôçí óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí õðïõñãü Åîùôåñéêþí, Íßêï ÄÝíäéá (ÄÅÍ ÅÉÊÏÍÉÆÅÔÁÉ), óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò ÁèÞíáò, ÐÝìðôç 16 Éáíïõáñßïõ 2020. Äñáêüíôåéá ôá ìÝôñá áóöáëåßáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ëüãù ôçò Üöéîçò óôçí ÷þñá ìáò ôïõ óôñáôÜñ÷ç ×áöôÜñ ôçò Ëéâýçò, üðïõ áýñéï èá Ý÷åé óõíÜíôçóç ðÜëé ìå ôïí õðïõñãü Åîùôåñéêþí, Íßêï ÄÝíäéá, óôï õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí êáé ìå ôïí ðñùèõðïõñãü, ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÕÐÅÎ/×ÁÑÇÓ ÁÊÑÉÂÉÁÄÇÓ)

Εκνευρισμός των Τούρκων για την επίσκεψη Χαφτάρ στην Αθήνα – Τι λένε τα ΜΜΕ

Ιδιαίτερη ενοχλημένη είναι η Τουρκία για την επίσκεψη του στρατάρχη, Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα και τις επαφές του τόσο με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια όσο και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με εκτενή δημοσιεύματα τους τα τουρκικά ΜΜΕ «βλέπουν» κρίση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας λόγω της επίσκεψης του Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα, ενώ κάνουν ειδική αναφορά στην απουσία της Ελλάδας από τη Διάσκεψη του Βερολίνου, την Κυριακή.

Ο τουρκικός Τύπος χαρακτηρίζει πραξικοπηματία και παράνομο ηγέτη της Λιβύης των Χαφτάρ.

εφημερίδα Sabah στο ρεπορτάζ της αναφέρει: «O ηγέτης των παράνομων δυνάμεων στη Λιβύη ήρθε στην Αθήνα. Ταξίδεψε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος και στόχος του να συναντηθεί με Ελληνες αξιωματούχους όπως τον υπουργό Εξωτερικών Δένδιας και τον πρωθυπουργό Μητσοτάκης».

Το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι «ο παράνομος ηγέτης της Λιβύης ήρθε στην Αθήνα. Ο Χαφτάρ θα συναντηθεί με Μητσοτάκη και Δένδια».

«O ηγέτης των δυνάμεων πολιτοφυλακής στη Λιβύη Xαφτάρ ήρθε στην Αθήνα συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Δένδια», μεταδίδει το NTV.

To Haber 7 γράφει ότι «ο πραξικοπηματίας Χαφτάρ πήγε στα κρυφά στην Ελλάδα».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize