Breaking News
Αρχική / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΚΟΣΜΟΣ / Η Εκκλησία της Κρήτης στα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου – Ο Μητροπολίτης Ευγένιος επικεφαλής

Η Εκκλησία της Κρήτης στα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου – Ο Μητροπολίτης Ευγένιος επικεφαλής

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, 11 Ιουνίου 2017

 Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, τέθηκε επικεφαλής αντιπροσωπείας Της, η οποία μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να παραστεί στις λατρευτικές και λοιπές εόρτιες εκδηλώσεις των Ονομαστηρίων της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κατά την Κυριακή 11η Ιουνίου 2017, επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Βαρθολομαίου.

Μέλη της Συνοδικής Αντιπροσωπείας, εκτός από τον Επίσκοπό μας, ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης  Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, καθώς και οι Σεβ. Μητροπολίτες Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι οποίοι αποτελούν κατά την τρέχουσα περίοδο και μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εκ προσώπου του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, και των λοιπών Σεβ. Αρχιερέων μελών Αυτής, ο επικεφαλής της Συνοδικής Αντιπροσωπείας, Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, προσεφώνησε τον εορτάζοντα Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη με τους εξής λόγους:

«Παναγιώτατε Πατερ και Δέσποτα,

Κατ’ έθος ιερόν, προσήλθομεν ομού μετά των Σεβασμιωτάτων Αδελφών Μητροπολιτών Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, των και μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κομίζοντες εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης τα σεβάσματα, και την υιϊκήν αφοσίωσιν της τε Ιεραρχίας, του Ιερού Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων και του ευσεβούς και φιλογενούς λαού της Μεγαλονήσου, κατά την αγίαν ημέραν ταύτην των ονοματηρίων της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής.

Ευρισκόμενοι εν ταις αυλαίς της Μητρός Εκκλησίας, αισθανόμεθα δια μίαν εισέτι φοράν την γλυκείαν ανάπαυσιν της «εν τοις του Πατρός ημών» διατριβής, όπου διαρκώς δει είναι ημάς. Ευχαριστούμεν την Υμετέραν θεοτίμητον Παναγιότητα δια την στοργικήν αγάπην και την πατρικήν ενίσχυσιν και ενθάρρυσιν πάντων ημών. Απολαμβάνοντες πάντοτε των εκδηλώσεων της Υμετέρας πατρικής στοργής, ευγνωμόνως προστρέχομεν εις την Υμετέραν αγίαν σκέπην, δια να λάβωμεν παρηγορίαν, επιστηριγμόν, και ενίσχυσιν εις τον βηματισμόν και την πορείαν ημών. Τούτο ποιούμεν και σήμερον, ημέραν καθ’ ην η ονοματική εορτή του Πατρός ημών και Πατριάρχου καθίσταται εορτή της Εκκλησίας και εορτή πάντων ημών προσωπικώς, πρόξενος χαράς, συγκινήσεως και ιεράς αγαλλιάσεως, διότι έχομεν την Υμετέραν Παναγιότητα ουράνιον δώρημα εν τοις δυσχειμέροις τούτοις καιροίς, δυναμένην δε συμπαθήσαι «ταις ασθενείαις ημών».

Η Εκκλησία της Κρήτης, Παναγιώτατε, πιστή και αφοσιωμένη θυγάτηρ της Μητρός ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δι’ ο και προσφυώς κατωνομάσθη «Ναυαρχίς» Αυτής, διαρκώς φωταγωγείται υπό του ασβέστου φωτός του Φαναρίου και αναμιμνήσκεται μετ’ ευγνωμοσύνης πολλής, ιδίως κατά τας πανσέπτους ημέρας ταύτας, κατά τας οποίας «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν», προ ενός ακριβώς έτους, τας ιστορικάς στιγμάς της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του κορυφαίου τούτου γεγονότος της συγχρόνου εκκλησιαστικής ζωής. Ευχαριστούμεν και αύθις δια την επιλογήν της Μεγαλονήσου Κρήτης, δια την φιλοξενίαν του ιστορικού τούτου Γεγονότος.

Προσέτι, Παναγιώτατε, επιθυμούμεν όπως υποβάλωμεν πανευλαβώς, ότι κατά το υψηλόν παράδειγμα Υμών, ο τε Πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, και τα μέλη αυτής, πορευόμεθα την οδόν του χρέους και της ευθύνης, εις διακονίαν του εμπεπιστευμένου ημίν ποιμνίου. Διακονούμεν, όση ημίν δύναμις, τας ανάγκας των ανθρώπων της Εκκλησίας Κρήτης, μετά πλήρους συναισθήσεως της υψηλής παρά του Θεού αποστολής ημών δια τας εμψύχους εικόνας Αυτού. Προς τούτο, διαρκώς επικαλούμεθα τας Πατριαρχικάς ευχάς και τας Πατρικάς ευλογίας της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, μνημονεύοντες του αγίου ονόματος Αυτής, καλώς επιστάμενοι ότι η αδιάκοπος Οικουμενική Αυτής πορεία προς δόξαν Θεού, αποτελεί δι’ ημάς διδαχήν και έμπνευσιν δια μίαν άνευ όρων θυσιαστικήν διακονίαν υπέρ της Αγίας ημών Εκκλησίας, εις Ην τα πάντα οφείλομεν.

Παναγιώτατε, κατά την λαμπράν και τετιμημένην Πατριαρχίαν της Υμετέρας Κορυφής, αφ’ ης στιγμής ανήλθετε εις τον Πάνσεπτον και Πρωτεύθυνον Οικουμενικόν Θρόνον, έως της σήμερον, ηξιώθητε παρά του δωρεοδότου Θεού μεγάλων και υψηλών ευλογιών, πρωτουργούντες εις μοναδικά γεγονότα, ιστορικά ορόσημα πλέον. Δόξα τω Θεώ υπέρ πάντων τούτων και υπέρ ων η Χάρις του Τρισαγίου Θεού επιφυλάσσει δια το μέλλον υπέρ της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ταπεινώς ευχόμεθα καλήν συνέχειαν, του Θεού συνεργούντος εις την φωτεινήν και λαμπράν διακονίαν του μυστηρίου της Μεγάλης Εκκλησίας υπό της Υμετέρας Παναγιότητος, προσεπιδηλούντες ότι εσμέν συνέκδημοι Αυτής.

Είησαν τα έτη Υμών, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, πολλά και Θεοτίμητα!».

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

 

Ματθαίος Καπετανάκης
Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος at | [email protected] |

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Οικονομικής
Μιλάει ΕΛ/FR/EN/DE/ES/IT

Check Also

Το προκλητικό αίτημα του αρχηγού του τουρκικού στρατού για τους Έλληνες στρατιωτικούς

newsbomb.gr Τι ζήτησε ο Τούρκος αρχηγός του στρατού από τον Έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ για τους δύο …

Σχόλια

Font Resize