Ï õðïõñãüò ìåôáöïñþí-õðïäïìþí êáé äéêôýùí ×ñÞóôïò Óðßñôæçò,ìåôáâáßíåé óÞìåñá óôçí èåóóáëïíßêç,ìå ôï íÝï åéäéêü óéäçñïäñïìéêü äñïìïëüãéï ðïõ èá êÜíåé ôçí äéáäñïìÞ ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç óå ôñéóÞìéóé þñåò, ÔåôÜñôç 15 Ìáúïõ 2019 (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ilektriko treno athina thessaloniki

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize