Αρχική / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / 28! ζητήματα στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης τη Δευτέρα

28! ζητήματα στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης τη Δευτέρα

periferia kritis

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19/10/2015

Υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή θα

συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα

12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος

Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση

επιτροπής διαγωνισμού ανάθεσης με διαπραγμάτευση της μελέτης:

«Αναθεώρηση Αρχιτεκτονικής μελέτης και τροποποίηση της

Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αρχανών»,

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 120383/1-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση

επιτροπής διαγωνισμού του έργου:  «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΡΣΗ

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ,

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΧ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Δ.ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΛΠ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

(ΠΛΗΜΜΥΡΑ) ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 –  29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 8η ΦΑΣΗ –ΠΕΧ,

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 124097/09-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου

εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γόρτυνας»

(Προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα

1

με το αριθ. πρωτ. 122563/07-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

ΠΕ Ηρακλείου.

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή

συντήρηση δημοτικών δρόμων στην περιοχή τοπικών κοινοτήτων

Μουρνιών – Γδοχίων – Ρίζας – Μύρτου – Ανατολής Δήμου

Ιεράπετρας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 121721/6-10-2015 έγγραφο της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη προστασίας

Ε.Ο. Δικτύου από Βραχοπτώσεις στο φαράγγι Κουρταλιώτη, φαράγγι

Κοτσιφού, περιοχή πριν από τις Μέλαμπες», σύμφωνα με το αριθμ.

πρωτ. 126037/14-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ

Ρεθύμνου.

6. Παραχώρηση μηχανήματος εκσκαφέα-φορτωτή στο Δήμο Χερσονήσου

για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου, σύμφωνα με το

αριθ. πρωτ. 123227/08-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ

Ηρακλείου.

7. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων: α) ποσού 6.150 € (με ΦΠΑ) για πληρωμή

ισόποσων δαπανών για την ψηφιακή καταγραφή των πεζοπορικών

διαδρομών της Κρήτης με τη συσκευή Google Trekker β) ποσού

4.305,00 € (με ΦΠΑ) για την ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της

Περιφέρειας Κρήτης στην Αγγλική έκδοση του τουριστικού περιοδικού

«Χρήμα & Τουρισμός» και γ) ποσού 615,00 € (με ΦΠΑ) για την ολοσέλιδη

διαφημιστική καταχώρηση της ΠΚ στo ειδικό αφιέρωμα για την τουριστική

έκθεση PHILOXENIA στην εφημερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης», σύμφωνα

με τα αρ. πρωτ.: 401/12-10-2015, 403/12-10-2015 και 404/12-10-2015

έγγραφα του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

8. Έγκριση 19ης Συμπληρωματικής Απόφασης Συνδιοργανώσεων

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού –

Αθλητισμού 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή αποζημιώσεων

πρόσθετων τελών Κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου για το ΣΤ΄ δίμηνο 2014, σύμφωνα με το

αριθμ. πρωτ. 16.818/6-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.

10. Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της Π.Κ. και της

Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 126409/14-10-2015 έγγραφο

της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

11. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2015,

σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

12. Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης

έτους 2015 σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠΚ και ΠΕ

Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

14. Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

(δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) για τον πρόχειρο

διαγωνισμό προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών,

Φωτοαντιγραφικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις

ανάγκες της Π.Ε. Ηρακλείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800,00 €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (αρ. διακήρυξης 115977/24-09-2015

Α.Δ.Α.Μ.:15PROC003085358), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης

Οικονομικού ΠΚ.

15. Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την

Προμήθεια κουζίνας, πλυντηρίων κλπ του κτιρίου (υποέργο 4) του

έργου «Κέντρο προστασίας  του παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη

2

Νεάπολης Λασιθίου), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης

Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

16. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κουζίνας-

πλυντηρίων κλπ του κτιρίου (Υποέργο 3) του έργου «Γηροκομείο

(Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και

Χερρονήσου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –

Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

17. Κατακύρωση αποτελέσματος διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου

(υποέργο 5) του έργου «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων)

Ιεράς Μητροπόλεως  Πέτρας και Χερρονήσου  στη Λατσίδα Αγίου

Νικολάου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Π.Ε. Λασιθίου.

18. Ορισμός νομικού εκπροσώπου κατά την εκδίκαση της εφέσεως της

εταιρείας «ΦΕΡΜΑ ΣΑΝ» Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Ανατολικής Κρήτης Α.Ε., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 122944/7-10-2015

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα

με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

20. Κλαδοκοπές-εκκρίζωση θαμνωδών βλαστήσεων στις επαρχιακές

οδούς Ν19, Ν20, Ν28 Νομού Λασιθίου, με τη διαδικασία απευθείας

ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

21. Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης,

μέσω προσφορών, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΕΠΑΣ Χανίων του ΟΑΕΔ

Κρήτης.

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ

Χανίων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

23. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ

Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &

Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

24. Κατακύρωση αποτελεσμάτων του Α/Α 12439 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της

εργασίας: «Δημιουργία έκθεσης Γεωπάρκου» πρ/σμού δαπάνης

189.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της πράξης «Κέντρο

πληροφόρησης Φυσικού πάρκου Ψηλορείτης Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα

με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

25. Αξιολόγηση  δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον  «Εξοπλισμό κέντρου

ενημέρωσης  Ορειβατών Δήμου Αγίου Βασιλείου» πρ/σμου δαπάνης

3.204,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στα πλαίσια υλοποίησης της

πράξης «Μετατροπή παλαιού Δημοτικού κτιρίου Πάνω Κρύας Βρύσης σε

κέντρο ενημέρωσης ορειβατών» σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της

Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ

Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-

Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

27. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ

Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού –

Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

28. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

Ματθαίος Καπετανάκης
Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος at | [email protected] |

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Οικονομικής
Μιλάει ΕΛ/FR/EN/DE/ES/IT

Check Also

Κρήτη: Με μια μελέτη θα αναζητήσουν λύσεις για τη λειψυδρία

ekriti.gr Η πρωτοφανής κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες στην Κρήτη και η ανησυχία πως το …

Σχόλια

Font Resize